Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

2012.05.15:Burmistrz Leśnicy zaprasza do złożenia oferty na dostawę materiałów biurowych i eksploatacyjnych na potrzeby zarządzania projektem i funkcjonowania BOK oraz zakup szafy metalowej na archiwizację dokumentów

BURMISTRZ LEŚNICY
ZAPRASZA
do złożenia oferty na dostawę materiałów biurowych i eksploatacyjnych
na potrzeby zarządzania projektem i funkcjonowania BOK oraz zakup szafy metalowej na archiwizację dokumentów.
Wartość udzielanego zamówienia poniżej 14.000 EUR.
W powyższym postępowaniu o udzielenie zamówienia obowiązuje przedmiotowe wyłączenie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, o czym stanowią przepisy art.4 ust.8 przedmiotowej ustawy.
Przedmiotowa dostawa będzie realizowana przez Gminę Leśnica w ramach projektu pn.: „Urząd na piątkę z plusem” numer umowy o dofinansowanie UDA-POKL.05.02.01-00-007/11-00 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V. Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej.
 
1. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych na potrzeby realizowanego przez Gminę Leśnica projektu pn.: „Urząd na piątkę z plusem”
i funkcjonowania Biura Obsługi Klienta. W ramach przedmiotowego zamówienia przewidziano również zakup szafy metalowej na archiwizację dokumentów związanych z realizacją projektu.
Zakres dostawy:
  1. Materiały biurowe – zgodnie ze specyfikacją cenową stanowiącą załącznik nr 1;
  2. Materiały eksploatacyjne – zgodnie ze specyfikacją cenową stanowiącą załącznik nr 2;
  3. Papier ksero – zgodnie ze specyfikacją cenową stanowiącą załącznik nr 3;
  4. Wyposażenie biurowe - zgodnie ze specyfikacją cenową stanowiącą załącznik nr 4;
  5. Szafa biurowa (4 półki) – 1 szt.
· Wymiary: S1200xW1950xG450mm
· Wykonana z blachy stalowej o gr. 0,7 mm, o kolorze jasnym szarym (nr 9),
· Drzwi przesuwne,
· Zamek bębnowy z dwoma kluczami,
· Możliwość dowolnego ustawiania półek w odstępach co 32 mm
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 
2. Termin realizacji dostawy: 25.05.2012 r.
 
3. Składanie ofert
 
· Termin składania ofert: 21 maja 2012 roku godz. 10.30
Oferty nadesłane po terminie nie będą uwzględniane przy ocenie.
· Oferty można kierować na:
1. adres: Urząd Miejski Leśnica, ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica;
2. faks: 77 461 53 42;
3. adres mailowy:
· Oferta powinna zawierać:
1. Formularz oferty na dostawę;
2. Specyfikacje zamówienia:
a) Załącznik nr 1,
b) Załącznik nr 2,
c) Załącznik nr 3,
d) Załącznik nr 4,
e) Zdjęcie katalogowe szafy biurowej wraz z opisem.
· Ocena ofert odbędzie się w siedzibie zamawiającego w dniu 21 maja 2012 roku
o godz. 10.45. w gabinecie Zastępcy Burmistrza Leśnicy.
· Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę zostanie przesłana każdemu wykonawcy na wskazany nr faksu lub adres poczty elektronicznej.
 
4. Kryteria oceny ofert: cena brutto - 100%.
Cena = Cn/ Cb x 100 punktów x 100 %
 
gdzie:
Cn – cena najniższa brutto za całość zamówienia spośród złożonych ofert
Cb – cena brutto badanej oferty
 
5. Odrzucenie ofert.
1. Jeżeli cena wybranej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, wówczas może on odstąpić od podpisania umowy, a złożone propozycje odrzucić, chyba, że ma możliwość zwiększyć tę kwotę do ceny wybranej oferty.
2. W sytuacji odrzucenia ofert Zamawiający może podjąć negocjacje z wykonawcą, którego oferta była najkorzystniejsza lub powtórzyć postępowanie.
 
 
 
 
Załączniki:
1. Formularz oferty
2. Specyfikacja zamówienia –załącznik nr 1
3. Specyfikacja zamówienia –załącznik nr 2
4. Specyfikacja zamówienia –załącznik nr 3
5. Specyfikacja zamówienia –załącznik nr 4
 
 
Objaśnienia:
 
Objaśnienie nr 1
             Objaśnienie nr 2
Poprawiony załącznik nr 4
Objaśnienie nr 3
Objaśnienie nr 4
Objaśnienie nr 5
Kalendarz wydarzeń
Dziś jest
21
października
Imieniny
Celiny, Hilarego, Janusza
Szukaj na stronie
Statystyki odwiedzin
Wizyt ogółem: 430940
W tym miesiącu: 4271
Wizyt dzisiaj: 130