Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

2012.04.17.BURMISTRZ LEŚNICY ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY SZKOLENIOWEJ DLA ZADANIA PN.: RÓWNOŚCIOWE ZARZĄDZANIE PROJEKTEM

BURMISTRZ LEŚNICY
ZAPRASZA
do złożenia oferty szkoleniowej dla zadania
pn.: „Równościowe zarządzanie projektem”

Wartość udzielanego zamówienia poniżej 14.000 euro.
W powyższym postępowaniu o udzielenie zamówienia obowiązuje przedmiotowe wyłączenie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, o czym stanowią przepisy art.4 ust.8 przedmiotowej ustawy.
Przedmiotowe szkolenie będzie realizowane przez Gminę Leśnica w ramach projektu pn.: „Urząd na piątkę z plusem” numer umowy o dofinansowanie UDA-POKL.05.02.01-00-007/11-00 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V. Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej.
 
1. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi w zakresie przeprowadzenia szkolenia równościowego dla zespołu realizującego projekt „Urząd na piątkę z plusem”.
 
Zakres tematyczny:
1. Wprowadzenie definicji dyskryminacji oraz gender i gender mainstreaming.
2. Stereotypy płci, jako zasadniczy czynnik nierówności i dyskryminacji.
3. Mechanizm stereotypizacji.
4. Definicja dyskryminacji, dyskryminacja ze względu na płeć
5. Strategia Unii Europejskiej w zakresie polityki równości.
6. Równość płci w prawie UE.
7. Traktat Amsterdamski; Równość płci w Polsce – kodeks pracy.
8. Cele horyzontalne EFS.
9. Zasada równości szans w EFS.
10. Program Operacyjny Kapitał Ludzki EFS – odpowiedź na bariery równości oraz dyskryminacji ze względu na płeć. Przykłady dyskryminacji ze względu płeć w obszarach wsparcia POKL. Polityka równości płci. Zastosowanie zasady gender mainstreaming w projektach POKL.
11. Standard minimum w projektach POKL EFS z perspektywy realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn. Wdrażanie perspektywy równości płci w planowaniu, realizacji i ewaluacji projektu POKL.
12. Cykl zarządzania projektem a równość szans kobiet i mężczyzn. Równość płci w projekcie
w odniesieniu do informacji i promocji, jak też zarządzania projektem, ewaluacja projektu POKL. EFS ze szczególnym uwzględnieniem równości szans.
13. Zasady wyboru projektów pod kątem równości płci.
14. Metoda 4 R (reprezentacja, rozdział zasobów, rzeczywistość, rekomendowane działania).
15. „Równościowe okulary” w planowaniu projektu.
16. Gender, a wewnętrzna spójność „równościowego” projektu: analiza gender, cele równościowe, wskaźniki, wdrożenie, ewaluacja.
17. Dobre praktyki w zakresie polityki równości.
18.Praktyczne wprowadzanie polityki równości do projektów finansowanych z EFS.
W ramach zadania organizator szkolenia przygotuje dla wszystkich osób biorących udział
w szkoleniu materiały dydaktyczne w wersji papierowej i elektronicznej na płycie CD.
Szkolenie odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w godzinach pracy Urzędu.
· Czas trwania szkolenia:
16 godzin szkoleniowych (1 godz. szkoleniowa = 45 minut) plus przerwy, jednak
w sumie nie dłużej niż 8 godzin zegarowych;
· Planowany termin szkolenia:
27 kwietnia br. w godz. od 7.30 do 15.30;
30 kwietnia br. w godz. od 7.30 do 15.30.
· Orientacyjna liczba uczestników szkolenia: 4 osoby;
Na zakończenie każdy uczestnik szkolenia otrzyma certyfikat na druku instytucji organizującej szkolenie świadczący o odbytym szkoleniu. Certyfikat winien zawierać oznakowanie zgodnie
z aktualnymi wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 
2. Składanie ofert szkoleniowych
 
· Termin składania ofert : 25 kwietnia 2012 roku godz. 10.30
Oferty nadesłane po terminie nie będą uwzględniane przy ocenie.
· Oferty szkoleniowe można kierować na:
1. adres: Urząd Miejski Leśnica, ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica;
2. faks: 77 461 53 42;
3. adres mailowy:
· Oferta powinna zawierać:
1. Formularz oferty szkoleniowej;
2. Oświadczenie wykonawcy stanowiący załącznik nr 1 do zaproszenia.
· Ocena ofert odbędzie się w siedzibie zamawiającego w dniu 25 kwietnia 2012 roku o godz. 10.45. w gabinecie Zastępcy Burmistrza Leśnicy.
· Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty szkoleniowej zostanie przesłana każdemu wykonawcy na wskazany nr faksu lub adres poczty elektronicznej.
 
3. Kryteria oceny ofert szkoleniowych: cena brutto - 100%.
Cena = x 100 punktów x 100 %
 
gdzie:
Cn – cena najniższa brutto za całość zamówienia spośród złożonych propozycji cenowych
Cb – cena brutto badanej propozycji cenowej
 
4. Odrzucenie ofert szkoleniowych.
1. Jeżeli cena wybranej oferty szkoleniowej przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, wówczas może on odstąpić od podpisania umowy, a złożone propozycje odrzucić, chyba że ma możliwość zwiększyć tę kwotę do ceny wybranej oferty.
2. W sytuacji odrzucenia ofert Zamawiający może podjąć negocjacje z wykonawcą, którego oferta była najkorzystniejsza lub powtórzyć postępowanie.
 
 
 
 
Załączniki:
1. Formularz oferty szkoleniowej.
2. Oświadczenie –załącznik nr 1
Kalendarz wydarzeń
Dziś jest
21
października
Imieniny
Celiny, Hilarego, Janusza
Szukaj na stronie
Statystyki odwiedzin
Wizyt ogółem: 430925
W tym miesiącu: 4256
Wizyt dzisiaj: 115