Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

2012.05.04:BURMISTRZ ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY NA ADAPTACJĘ POMIESZCZEŃ BIUROWYCH NA POTRZEBY UTWORZENIA BIURA OBSŁUGI KLIENTA

BURMISTRZ LEŚNICY
ZAPRASZA
do złożenia oferty na adaptację pomieszczeń biurowych na potrzeby
utworzenia Biura Obsługi Klienta.

 
 
Wartość udzielanego zamówienia poniżej 14.000 EUR.
W powyższym postępowaniu o udzielenie zamówienia obowiązuje przedmiotowe wyłączenie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, o czym stanowią przepisy art.4 ust.8 przedmiotowej ustawy.
Przedmiotowe zamówienie będzie realizowane przez Gminę Leśnica w ramach projektu pn.: „Urząd na piątkę z plusem” numer umowy o dofinansowanie UDA-POKL.05.02.01-00-007/11-00 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V. Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej.
 
1. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest adaptacja pomieszczeń biurowych mieszczących się
w budynku Urzędu Miejskiego w Leśnicy przy ul. 1 Maja 9 na potrzeby utworzenia Biura Obsługi Klienta w ramach realizowanego przez Gminę Leśnica projektu pn.: „Urząd na piątkę z plusem”.
Zakres zamówienia obejmuje remont i wyposażenie sanitariatu, który będzie pełnił funkcję sanitariatu damskiego i jednocześnie sanitariatu dla osób niepełnosprawnych oraz roboty malarskie w sekretariacie i biurze ewidencji ludności.
Prace remontowe w sanitariacie obejmują:
  • roboty płytkarskie;
  • roboty malarskie,
  • roboty elektryczne;
  • instalacje sanitarne.
  • montaż uchwytów dla osób niepełnosprawnych oraz przewijaka dla niemowląt.
Prace malarskie obejmują malowanie tapet na ścianach i sufitach oraz malowanie stolarki drzwiowej w pomieszczeniach.
2. Termin realizacji: 28.05.2012 r.
 
3. Składanie ofert
 
· Termin składania ofert: 11 maja 2012 roku godz. 10.30
Oferty nadesłane po terminie nie będą uwzględniane przy ocenie.
· Oferty można kierować na:
1. adres: Urząd Miejski Leśnica, ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica;
2. faks: 77 461 53 42;
3. adres mailowy:
· Oferta powinna zawierać:
1. Formularz oferty;
2. Przedmiar robót.
· Ocena ofert odbędzie się w siedzibie zamawiającego w dniu 11 maja 2012 roku
o godz. 10.45. w gabinecie Zastępcy Burmistrza Leśnicy.
· Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej przedmiotu zamówienia zostanie przesłana każdemu wykonawcy na wskazany nr faksu lub adres poczty elektronicznej.
 
4. Kryteria oceny ofert: cena brutto - 100%.
Cena = x 100 punktów x 100 %
 
gdzie:
Cn – cena najniższa brutto za całość zamówienia spośród złożonych ofert
Cb – cena brutto badanej oferty
 
5. Odrzucenie ofert.
1. Jeżeli cena wybranej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, wówczas może on odstąpić od podpisania umowy,
a złożone propozycje odrzucić, chyba, że ma możliwość zwiększyć tę kwotę do ceny wybranej oferty.
2. W sytuacji odrzucenia ofert Zamawiający może podjąć negocjacje z wykonawcą, którego oferta była najkorzystniejsza lub powtórzyć postępowanie.
 
 
 
 
Załączniki:
1. Formularz oferty
2. Przedmiar robót
Kalendarz wydarzeń
Dziś jest
21
października
Imieniny
Celiny, Hilarego, Janusza
Szukaj na stronie
Statystyki odwiedzin
Wizyt ogółem: 430928
W tym miesiącu: 4259
Wizyt dzisiaj: 118